Avís Legal • Olirium

en 72hrs (7 díes Europa)

Avís legal

Aquest Avís Legal (d'endavant, “l'Avís Legal”), juntament amb la Política de privacitat i cookies, regeix l'accés i la utilització d'aquest lloc web (d'ara endavant, “el Lloc Web”).

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc Web (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació íntegra d'aquest Avís Legal. En cas de no estar d'acord amb aquest Avís Legal, l'Usuari haurà d'abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació d'aquest Avís Legal, l'Usuari declara:

● Que ha llegit, entén i comprèn tot allò que s’hi exposa.

● Que assumeix totes les obligacions aquí indicades.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: EL GRAN TEIX, S.L.U. (d'ara endavant, “OLIRIUM”).

Domicili social: carrer Bailèn 196, planta baixa, 08037 Barcelona.

C.I.F.: B-64992845

E-mail: info@olirium.es

Teléfono: +34 618 38 73 85

2. Condicions d’ús del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i aquest Avís Legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no fer-los servir per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a disposició de tercers cap tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i aquest Avís Legal.

L'Usuari s'obliga a mantenir OLIRIUM completament indemne davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades.

3. Exclusió de responsabilitat

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a ROCK SOLID l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

OLIRIUM no es responsabilitza dels danys produïts al programari i/o equips informàtics de l'Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web o la navegació pel mateix.

OLIRIUM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de cap tipus produïts a l'Usuari provocats per fallades o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos OLIRIUM només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a OLIRIUM, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a OLIRIUM l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de Llocs Enllaçats no pressuposarà en cap cas la formalització d'acords entre OLIRIUM i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de OLIRIUM amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats pels esmentats Llocs Enllaçats.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari en el Lloc Web, OLIRIUM no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a OLIRIUM.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

Todos los contenidos del Sitio Web, entendiendo por éstos, a título meramente enunciativo, los textos, documentos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y código fuente, son propiedad intelectual de OLIRIUM o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos.

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos publicados en el Sitio Web son titularidad de OLIRIUM o terceros, sin que pueda entenderse atribuido al Usuario derecho alguno sobre los mismos.

6. Nulidad e ineficacia de las cláusulas

Si cualquier cláusula incluida en este Aviso legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo el Aviso legal en todo lo demás y considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida.

7. Legislación aplicable y jurisdicción competente

Este Aviso legal se regirá e interpretará conforme a la legislación española. En caso de litigio entre OLIRIUM y el Usuario, serán competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, salvo que la legislación aplicable establezca forzosamente otra cosa.

Última modificació 25/10/2018.

×

Hola!

Tens alguna pregunta o et puc ajudar amb la teva comanda?

×