Condiciones Generales • Olirium

en 72hrs (7 díes Europa)

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

Aquest lloc web, www.olirium.es (en adelante el “Sitio Web”) (d’ara endavant, el lloc web), és titularitat d’EL GRAN TEIX, SLU (d’ara endavant, Olirium), les dades del qual són les següents:

Domicili social: carrer de Bailèn, 196, planta baixa, 08037, Barcelona

C.I.F.: B-64992845

E-mail: info@olirium.es

Telèfon: +34932072997

Aquest document regula les condicions per les quals es regeix l’ús del lloc web  www.olirium.es i la compra o adquisició de productes o serveis a través del lloc web (d’ara endavant, les Condicions generals de venda o les CGV).

A l’efecte d’aquestes Condicions generals de venda, s’entén que l’activitat que Olirium desenvolupa a través del lloc web comprèn la comercialització i distribució d’oli.

A més de llegir aquestes Condicions generals de venda, abans d’accedir a aquesta pàgina web, navegar-hi o fer-la servir, l’usuari ha d’haver llegit l’avís legal i les polítiques de privadesa i galetes d’Olirium. En utilitzar aquest lloc web, adquirir-hi un producte o servei o sol·licitar-hi un producte o servei, l’usuari consent a quedar vinculat amb aquestes Condicions generals de venda i amb tot el que s’hi esmenta. En cas de no estar-hi d’acord, l’usuari no pot utilitzar aquest lloc web.

Així mateix, s’informa que Olirium pot modificar aquestes Condicions generals de venda. L’usuari és responsable de consultar-les cada cop que accedeixi al web, hi navegui o l’utilitzi, ja que seran aplicables les que siguin vigents en el moment en què se sol·liciti adquirir el producte.

Per a totes les preguntes que l’usuari pugui tenir sobre aquestes Condicions generals de venda, es pot posar en contacte amb el titular a través de les dades de contacte que es detallen més amunt.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i l’ús del lloc web confereixen la condició d’usuari (d’ara endavant, l’usuari (individualment) o els usuaris (conjuntament), indistintament), de manera que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions generals de venda que s’estableixen en aquest text, així com les seves modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat de fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

- Fer ús d’aquest lloc web únicament per efectuar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

- No efectuar cap compra falsa o fraudulenta. Si es pot considerar raonablement que s’ha fet una compra d’aquesta índole, es pot anul·lar i informar-ne les autoritats pertinents.

- Proporcionar dades de contacte veraces i lícites com, per exemple, l’adreça electrònica, l’adreça postal o altres dades.

L’usuari declara que és major de 18 anys i que té capacitat legal per subscriure contractes a través d’aquest lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. Olirium no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Olirium declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc no assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els usuaris registrats adequadament poden comprar al lloc web pels mitjans i mètodes establerts. Han de seguir el procediment de compra o adquisició en línia del web www.olirium.es durant el qual es poden seleccionar i afegir al carro, la cistella o l’espai final de compra diversos productes o serveis. Finalment, cal fer clic a “Finalitza la compra”.

Així mateix, l’usuari ha d’emplenar o completar la informació que se li demana en cada pas. No obstant això, durant el procés de compra i abans d’efectuar el pagament de la comanda, aquestes dades es poden modificar.

Seguidament, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Olirium ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra, és a dir, la confirmació de compra. Igualment, se l’informarà per correu electrònic quan s’enviï la compra.

Un cop finalitzat el procés de compra, l’usuari consent que el lloc web generi una factura electrònica, que se li farà arribar a través de l’adreça electrònica que hagi proporcionat i, si escau, a través del seu espai personal, sol·licitant-ho a Olirium i utilitzant l’espai de “Contacte” del lloc web o mitjançant les dades de contacte que es proporcionen més amunt.

L’usuari reconeix que està al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte o servei en qüestió, que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge del producte a la seva pàgina del lloc web. En aquestes descripcions i imatges s’indica, de manera enunciativa, però no exhaustiva, i segons cada cas: el nom, el preu, els components, el pes, la quantitat, el color i els detalls o característiques dels productes, i la manera en què es duran a terme i el cost de les prestacions. L’usuari reconeix que, quan efectua la comanda de compra o l’adquisició, materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Llevat que s’indiqui expressament el contrari, Olirium no és el fabricant dels productes que es venen o que es puguin arribar a comercialitzar al lloc web. Si bé Olirium s’esforça perquè la informació que es mostra al lloc web sigui correcta, de vegades l’embalatge, els materials o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix al lloc web. Per això, l’usuari no ha de considerar només la informació que se subministra al lloc web, sinó també la informació disponible a l’etiquetatge, les advertències o les instruccions del producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que escaiguin durant les transaccions efectuades al lloc web es poden arxivar i conservar en els registres informatitzats d’Olirium amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions. En tot cas, es respectaran les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents aplicables, particularment, pel que fa referència a la normativa de protecció de dades personals i els drets que tenen els usuaris d’acord amb la Política de privacitat d’aquest lloc web (Avís legal, Condicions generals d’ús, Política de privacitat i Política de galetes).

4. DISPONIBILITAT

Tots els productes que es presenten a Olirium a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat que se’n tingui o al fet que cap circumstància o causa de força major afecti el subministrament dels productes o la prestació dels serveis. Si hi hagués dificultats pel que fa al subministrament de productes, Olirium es compromet a posar-se en contacte amb l’usuari i a reemborsar-li qualsevol quantitat que s’hagi abonat en concepte d’import.

5. PREU I PAGAMENT

Els preus que es mostren al lloc web són els preus finals en euros (€), i inclouen els impostos, llevat que, per exigència legal (especialment pel que fa a l’IVA), s’indiquin i s’apliquin unes altres condicions.

Les despeses d’enviament dins de la península Ibèrica estan incloses en els preus finals dels productes, tal com es mostra al lloc web. Olirium efectua els serveis de lliurament o enviament a través d’un servei de missatgeria que presta un tercer aliè a Olirium.

El lloc web no afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de manera automàtica en cap cas, sinó només els costos que l’usuari hagi seleccionat i triat voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als quals l’usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats són: mitjançant la passarel·la bancària de pagament (que permet pagar amb targeta de crèdit o dèbit) i per transferència bancària.

El pagament amb targeta de crèdit es fa a través del servidor de l’entitat bancària, que garanteix la seguretat del client gràcies al protocol basat en la normativa SSL, que fa que les dades viatgin encriptades per la xarxa i ningú no les pugui interceptar ni utilitzar de manera fraudulenta. Les dades de la targeta de crèdit es transmeten protegides directament al banc, i aquesta informació no arriba a cap altre destinatari.

Per a ambdós casos, els prestadors de serveis han de sol·licitar a l’usuari determinades dades per efectuar el pagament, d’acord amb les modalitats que ofereixin. Un cop finalitzat correctament el procés de pagament, el contracte s’entendrà subscrit, i Olirium confirmarà aquesta contractació per correu electrònic en un termini màxim de 24 hores.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions de l’entitat bancària emissora. Si l’entitat no autoritza el pagament, Olirium, no es fa responsable de cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’usuari.

En tot cas, en fer clic a “Finalitza la compra”, l’usuari confirma que el mètode de pagament que utilitza és seu o que, si escau, és el legítim posseïdor de la targeta de crèdit o dèbit.

6. LLIURAMENT

En els casos en què pertoqui dur a terme el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit territorial següent: Espanya (península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla).

Excepte en els casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra dels productes relacionats en cada confirmació de compra o bé es lliurarà sencera o bé s’anul·larà (amb el reemborsament total de l’import que l’usuari hagi pagat). En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan els dies laborables.

Si resulta impossible efectuar el lliurament durant la franja horària convinguda, l’usuari s’ha de posar en contacte amb Olirium per convenir el lliurament un altre dia. No obstant això, l’usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que se li pot repercutir.

A l’efecte d’aquestes Condicions generals de venda, Olirium entendrà que s’ha efectuat el lliurament o que la comanda s’ha lliurat en el moment en què l’usuari o un tercer que hagi indicat l’usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes són responsabilitat de l’usuari a partir del moment del lliurament. L’usuari adquireix la propietat dels productes quan Olirium rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra, lliurament o prestació s’entendran localitzades en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la adreça de lliurament és en territori espanyol, excepte a les Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el vigent legalment en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

En aquest mateix sentit, les comandes de compra es localitzen, per al lliurament o prestació, a l’estat membre de la Unió Europea en què es localitza l’adreça que consta a la comanda de compra. Per tant, l’IVA aplicable serà el vigent a l’estat membre esmentat.

Per a les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments estan exempts d’IVA per aplicació del que disposa la llei esmentada, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris. L’usuari ha de tenir en compte que, en aquests territoris, es poden donar situacions en què s’apliquin i meritin impostos i drets duaners a la destinació, de conformitat amb la normativa vigent, i que poden ser a càrrec seu.

Per a la resta de territoris diferents dels anteriors, per al lliurament o prestació s’aplicarà la normativa vigent en cada moment. L’usuari ha de tenir en compte que això podria generar l’aplicació i meritació d’impostos i drets duaners a la destinació, de conformitat amb la normativa vigent a la destinació, i que poden ser a càrrec seu. Per ampliar aquesta informació, l’usuari s’ha de dirigir a l’oficina de duanes de la destinació.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

S’informa l’usuari que, en cas que es detecti que hi ha hagut un error en introduir dades necessàries per processar la sol·licitud de compra al lloc web, pot modificar-les posant-se en contacte amb Olirium a través dels espais de contacte habilitats a aquest efecte.

En qualsevol cas, l’usuari, abans de formalitzar la compra, té accés a l’espai, el carro o la cistella de la compra on es van registrant les seves sol·licituds de compra, i pot revisar les dades i, si escau, modificar-les.

De la mateixa manera, es remet l’usuari a consultar l’Avís legal i la Política de privacitat per demanar més informació sobre com exercir els drets segons el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el RGPD).

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’usuari adquireixi productes a través del lloc web del titular, té una sèrie de drets, tal com s’enumeren i es descriuen a continuació:

Dret de desistiment

L’usuari, com a consumidor i usuari, efectua una compra al lloc web i, per tant, té dret de desistir-ne, sense necessitat de justificació, durant un termini de 14 dies naturals.

Aquest termini de desistiment caduca al cap de 14 dies naturals del dia en què l’usuari o un tercer autoritzat (diferent del transportista) va adquirir la possessió material dels béns comprats al lloc web d’Olirium. En cas que els béns que componen la comanda es lliurin per separat, el dret caduca al cap de 14 dies naturals del dia en què l’usuari o un tercer autoritzat (diferent del transportista) va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’usuari ha de notificar la seva decisió a Olirium. Podrà fer-ho, si escau, enviant un correu electrònic a info@olirium.esinformant dels motius de la devolució o desistiment.

L’usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que la seva intenció és desistir del contracte de compra. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir-ne s’enviï abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Olirium reemborsarà a l’usuari tots els pagaments rebuts, incloent-hi les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals que havia triat l’usuari per a una modalitat d’enviament diferent de la modalitat menys costosa que s’ofereix al lloc web), sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard al cap de 14 dies naturals a partir de la data en què l’usuari hagi informat Olirium la decisió de desistiment.

Olirium farà el reemborsament a l’usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar per efectuar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional per a l’usuari. No obstant això, Olirium podria retenir el reemborsament fins que o bé hagi rebut els productes o articles de la compra o bé fins que l’usuari en presenti una prova de devolució, segons quina condició es compleixi primer.

L’usuari pot retornar o enviar els productes a Olirium a l’adreça postal següent:

EL GRAN TEIX, S.L.U., carrer Bailén 196, planta baixa, 08037 Barcelona.

Ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què va informar Olirium de la decisió de desistiment.

L’usuari reconeix ser conscient que haurà d’assumir, si escau, el cost directe de la devolució (transport, lliurament) dels béns. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’usuari reconeix que sap que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l’article 103 del Real decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de productes personalitzats. productos personalizados.

En aquest mateix sentit, es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pugui contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa llei estableix que el dret de desistiment dels usuaris no és aplicable quan la prestació del servei s’hagi executat completament o quan ja hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i l’usuari i amb el reconeixement que és conscient que, un cop que Olirium ha executat completament el contracte, haurà perdut el dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte no està en el seu embalatge original, amb el seu precinte sense trencar, amb tots els accessoris i en perfecte estat, si són productes que no estan en les mateixes condicions en què es van lliurar o si han tingut algun dany després del lliurament. També caldrà adjuntar una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots els casos en què l’usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta al que estipula el contracte o la comanda de compra. Per tant, s’haurà de posar en contacte amb Olirium immediatament i fer-li saber la disconformitat que hi troba (defecte o error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es proporcionen a l’apartat anterior (“Dret de desistiment”).

Llavors s’informarà a l’usuari sobre com retornar els productes, que, un cop retornats, cal examinar. S’informarà a l’usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o si escau substituir els productes.

L’import abonat pels productes que es retornin a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, es reemborsarà íntegrament, incloent-hi les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’usuari per efectuar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’usuari va utilitzar per efectuar la compra.

En tot cas, es respectaran sempre els drets reconeguts de l’usuari, com a consumidor o usuari, a la legislació vigent en cada moment.

Garanties

L’usuari, com a consumidor, gaudeix de garanties sobre els productes que adquireixi a través d’aquest lloc web en els termes establerts legalment per a cada tipus de producte. Les pot gaudir posant-se en contacte amb Olirium per manifestar la falta de conformitat amb els productes en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte quan s’ajusten a la descripció que n’hagi fet Olirium i quan tenen les qualitats presentades en aquesta descripció, quan són aptes per als usos als quals es destinen habitualment els productes del mateix tipus, presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que se’n puguin esperar fonamentalment. Quan això no sigui així respecte als productes lliurats a l’usuari, cal que procedeixi tal com s’indica a l’apartat “Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament”. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al lloc web poden presentar característiques no homogènies, sempre que es derivin del tipus material amb què s’han fabricat, i que, per tant formen part de l’aparença individual del producte. Aquestes característiques no es consideren un defecte.

D’altra banda, es pot arribar a donar el cas que l’usuari adquireixi al lloc web un producte d’una marca o de fabricació d’un tercer. En aquest cas, si l’usuari considera que es tracta d’un producte defectuós, també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o el fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant d’aquest tercer durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes. Per això, l’usuari ha d’haver conservat tota la informació relativa a la garantia dels productes.

No obstant això, per a més informació sobre el Servei postvenda que Olirium posa a disposició dels usuaris del lloc web, es poden dirigir a l’adreça: info@olirium.es.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte si hi ha alguna disposició legal en sentit contrari, Olirium no accepta cap responsabilitat per les pèrdues següents, independentment de l’origen.

- Qualssevol pèrdues que no siguin atribuïbles a cap incompliment per part d’Olirium.

- Pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).

- Qualsevol altra pèrdua indirecta no previsible raonablement per cap de les dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes.

Igualment, Olirium també limita la seva responsabilitat pel que fa als casos següents:

- Olirium aplica totes les mesures respecte a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les diferències o inexactituds que hi pugui haver a causa de falta de resolució de la pantalla, problemes del navegador que s’utilitzi o altres incidències d’aquesta índole.

- Olirium actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport el producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza de perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions a les carreteres i, en general, qualssevol altres pròpies del sector, que derivin en retards o pèrdues o furts del producte.

- Errors tècnics que, per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web, per raons de manteniment o altres, que impedeixin accedir al servei. Olirium posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament o lliurament dels productes, però, s’eximeix de cap responsabilitat per causes que no li siguin imputables, casos fortuïts o força major.

- Olirium no es fa responsable del mal ús o el desgast dels productes que hagi utilitzat l’usuari. Alhora, Olirium tampoc no es fa responsable d’una devolució errònia de l’usuari. És responsabilitat de l’usuari retornar el producte correctament.

- En general, Olirium no es responsabilitza de cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides quan sigui a causa d’esdeveniments fora del seu control raonable (és a dir, a causa de força major). S’hi poden incloure, de manera enunciativa, però no exhaustiva:

  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, esfondrament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat d’utilitzar sistemes de telecomunicacions, públics o privats.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

Així, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Olirium tindrà una ampliació del termini per complir-les fins que duri la causa de força major. Olirium posarà tots els mitjans raonables disponibles per trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions tot i la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Olirium seran electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A l’efecte contractual, l’usuari consent a fer servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Olirium enviï de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició afecta els drets reconeguts per llei i l’usuari.

L’usuari pot enviar notificacions o comunicar-se amb Olirium a través de les dades de contacte que es proporcionen en aquestes Condicions generals de venda i, si escau, a través dels espais de contacte del lloc web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, Olirium pot posar-se en contacte o notificar l’usuari mitjançant l’adreça electrònica o postal que l’usuari hagi proporcionat.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia d’Olirium a un dret o acció legals concrets o la manca de requeriment per part d’Olirium del compliment escrit per l’usuari d’alguna de les seves obligacions no suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del contracte o de les Condicions generals de venda, així com tampoc no exonera l’usuari de complir les seves obligacions.

12. ACORD COMPLET

Aquestes Condicions generals de venda i qualsevol altre document al qual s’hi faci referència expressa constitueixen l’acord íntegre existent entre l’usuari i Olirium en relació amb l’objecte de compravenda, i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anteriors que hagin convingut les mateixes parts, verbalment o per escrit.

L’usuari i Olirium reconeixen que han consentit subscriure un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa que hagi fet l’altra part, llevat el que s’esmenta expressament en aquestes Condicions generals de venda.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o les dades de caràcter personal que l’usuari proporcioni a Olirium en el curs d’una transacció al lloc web es tractaran d’acord amb el que estableixen la Política de protecció de dades, l’Avís legal i les Condicions generals d’ús. En accedir el lloc web, navegar-hi o utilitzar-lo, l’usuari consent que es tractin tant aquesta informació com les dades, i declara que tota la informació i les dades que hi proporciona són veraces.

15. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’usuari pot fer arribar a Olirium les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre contingut que vulgui a través de les dades de contacte que es proporcionen al principi d’aquestes Condicions generals de venda (“Informació general”).

Olirium té fulls de reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris, que poden sol·licitar directament a Olirium en qualsevol moment a través de les dades de contacte que es proporcionen al principi d’aquestes Condicions generals de venda (“Informació general”).

En cas de litigi entre Olirium i l’usuari, aquest últim pot interposar la seva acció davant dels tribunals espanyols corresponents al domicili d’Olirium o bé davant dels tribunals del lloc on l’usuari estigui domiciliat.

Olirium informa els usuaris que, en cas de litigi, alternativament poden recórrer a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Comissió Europea en virtut del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum. Es pot accedir a aquesta plataforma a través de l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Última modificació 25/10/2018.

×

Hola!

Tens alguna pregunta o et puc ajudar amb la teva comanda?

×